Video

26.11.´11 v Neumarkt

1.GK - závody 26.11.´11 v Neumarktu - Gabča

1.GK - závody 26.11.´11 v Neumarktu - Gabča

 

26.11.´11 v Neumarkt

1.GK - závody 26.11.´11 v Neumarktu - Gabča

1.GK - závody 26.11.´11 v Neumarktu - Gabča

26.11.´11 v Neumarkt

1.GK - závody 26.11.´11 v Neumarktu - Lenka

1.GK - závody 26.11.´11 v Neumarktu - Lenka

26.11.´11 v Neumarkt

1.GK - závody 26.11.´11 v Neumarktu - Olča

1.GK - závody 26.11.´11 v Neumarktu - Olča

Gymnastické kolo - trénink

Gymnastické kolo - trénink

Gymnastické kolo - trénink

Gymnastické kolo - trénink 2

Gymnastické kolo - trénink 2

Gymnastické kolo - trénink 2

Gymnastické kolo - trénink 3

Gymnastické kolo - trénink 3

Gymnastické kolo - trénink 3