STANOVY 1.GKCZ

Článek I. - Úvodní ustanovení

Občanské sdružení ?1. gymnastické kolo CZ? (dále jen sdružení) bylo založeno v souladu s příslušným ustanovením zákona č.83/1990 Sb a č. 68/93 Sb.
Sdružení bylo založeno podpisem návrhu na registraci občanského sdružení třemi zakladateli ? členy přípravného výboru dne 1. 4. 2009.
1) Blanka Borůvková, Wuchterlova 16, 160 00 Praha 6, RČ: 665304/0614
2) Olga Brožová, Amforová 1888, 150 00 Praha 5, RČ: 815402/3966
3) Gabriela Berková, Rubešova 1, 120 00 Praha 2, RČ: 756103/0268

Článek II. - Název, sídlo a správní postavení sdružení

1) Název občanského sdružení: 1. gymnastické kolo CZ
2) Sídlo sdružení je: Dukelských hrdinů 102, 348 15 Planá
3) Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného zájmu
4) Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR

Článek III. - Cíl činnosti občanského sdružení

1) cílem sdružení je podporovat, rozvíjet a propagovat gymnastické kolo jako sportovní odvětví s důrazem na jeho použití v umělecké tvorbě.
2) Realizovat nekomerční aktivity spojené s gymnastickými koly rozšířené o tvorbu vlastních projektů a vzdělávací činnost.
3) Organizovat projekty, semináře, konference a vytvářet podmínky a příležitosti pro mezinárodní spolupráci se zaměřením na takové sportovně-umělecké projekty, které umožňují spolupráci se zahraničními subjekty. Zároveň usilovat o to, aby tato iniciativa byla otevřená a inspirativní pro tvůrce a příznivce jak z oblasti umění, tak z oblasti sportu.

Článek IV. - Členství

1) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíly sdružení a zaplatí stanovený poplatek.
2) O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Výbor sdružení.
3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4) Zánik členství:
a) Vystoupení člena písemným rozhodnutím
b) Úmrtím člena
c) Zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady
d) Zánikem sdružení
e) Z důvodu neplacení splatných členských poplatků tj. nezaplatí-li členské příspěvky do tří měsíců po uplynutí stanovené lhůty.

Článek V. - Práva a povinnosti členů

1) Člen má právo zejména:
a) Podílet se na činnosti sdružení
b) Volit a být volen do orgánů sdružení
c) Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
d) Být informován o činnosti sdružení
2) Mezi povinnosti člena patří zejména:
a) Dodržovat stanovy sdružení a jiné dokumenty sdružením přijaté
b) Aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) Platit členské příspěvky
3) O výši členského příspěvku pro příslušný kalendářní rok rozhoduje Valná hromada nejpozději do 31. 12. předcházejícího roku.

Článek VI. - Orgány sdružení

1) Orgány sdružení jsou:
a) Valná hromada
b) Výbor
c) Revizní komise
2) Funkce v orgánech sdružení jsou funkcemi čestnými.

Článek VII - Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení
2) Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3) Valnou hromadu svolává Výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
4) Valná hromada zejména:
a) Rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) Schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, rozpočet sdružení a roční účetní uzávěrku
c) Volí a odvolává členy Výboru a Revizní komise s výjimkou prvého Výboru
d) Rozhoduje o členství
e) Rozhoduje o zrušení sdružení
5) Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni všichni členové. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných s výjimkou rozhodnutí o zrušení sdružení, ke kterému je nutný souhlas všech přítomných členů.
6) První Valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně.
7) První Valnou hromadu svolává přípravný Výbor nejpozději do 30. dne ode dne registrace sdružení. První Valná hromada zvolí další členy výboru, podle č. VIII, odst. 4

Článek VIII - Výbor

1) Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
2) Výbor má tři členy.
3) Funkční období Výboru je pět let.
4) První Výbor tvoří členové přípravného výboru.
5) Členství Výboru zaniká:
a) Odstoupením
b) Úmrtím
c) Odvoláním Valnou hromadou
d) Zánikem členství ve sdružení
6) Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním Valné hromady. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně šestkrát ročně.
7) Výbor zejména:
a) Volí ze svých členů předsedu Výboru
b) Koordinuje činnost sdružení
c) Svolává Valnou hromadu
d) Rozhoduje o přijetí člena sdružení
8) Předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda Výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem samostatně.
9) K zajištění činnosti sdružení může Výbor zřídit sekretariát sdružení.
10) Výbor je usnášení schopný, jsou-li přítomni jeho členové. Výbor rozhoduje jednohlasně všemi přítomnými členy.

Článek IX. - Revizní komise

1) Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, která za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
2) Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje Výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.

Článek X. - Zásady hospodaření

1) Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2) Zdroji majetku jsou zejména:
a) Dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) Výnosy majetku sdružení
c) Příjmy z vedlejších činností prováděných při naplňování cílů sdružení
d) Příspěvky z veřejných rozpočtů
3) Za hospodaření sdružení odpovídá Výbor, který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu 
o hospodaření, včetně roční účetní uzávěrky.
4) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

Článek XI. - Zánik sdružení

1) Sdružení zaniká:
a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Valné hromady
b) Rozhodnutím Ministerstvem vnitra ČR
2) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, jmenuje současně Valná hromada likvidátora. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem.

Článek XII - Závěrečná ustanovení

1) Z rozhodnutí Valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, sportu, školství aj., které souhlasí s cíli sdružení a podporují je. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
Čestní členové sdružení nemají právo na Valné hromadě hlasovat.
2) Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
3) Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
4) Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR.